Wytyczne dla autorów

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:


 • edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstępy między wierszami - 1,5
 • marginesy 2,5;
 • Imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do środka)
 • Uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do środka)
 • Tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyśrodkowanie )
 • Podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowanie)
 • cytaty powinny być umieszczone w tekście - w cudzysłowie jeżeli jest poniżej 30 słów (bez kursywy)
 • cytaty dłuższe niż 30 słów – czcionka 10 – wcięcie z lewej i prawej 2,5 (jeden TAB)
 • Przypis do każdego z cytatów powinien być umieszczony w nawiasie po kropce
 • kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw
 • streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 1200 znaków)
 • Key words: max. 5 słów kluczowych

Przypisy


Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu w następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np.:

 1. (Nowak, 1999, s. 10) - gdy przywoływana praca ma jednego autora;
 2. (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) - gdy przywoływana praca ma dwóch i więcej autorów;
 3. (Inquiry) - Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na publikację, w której nie ma informacji o autorze
 4. Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii jest kilka tytułów zaczynających się od tych samych słów:

Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony

Bibliografia


Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia), zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (dodając małe litery np. 2003a, 2003b, 2003c).

Przykładowe zapisy:

Brah, A. (1996). Cartographies of Diaspora. London: Psychology Press.

Baden, A.L., Treweeke, L.M., Ahluwalia, M.K. (2012). "Reclaiming Culture: Reculturation of Transracial and International Adoptees". W: Journal of Counseling & Development", vol. 90.

Calhoun, G. (1997). Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie. W: J. Szacki (red.). Ani książę, ani kupiec, obywatel. Kraków: Znak.

Cubitt, G. (1998). Introduction. W: G. Cubitt (red.). Imagining Nations. Manchester: Manchester University Press.

Mikułowski-Pomorski, J. (2006). Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie. http://janek.ae.krakow.pl/ekse/htm/pomorski_tozsamosc.doc, 10.12.2012.

Krasuski, K. (2009). Nowy pomysł na prywatyzację giełdy. “Rzeczpospolita", 27.11.2009.

Tabele, wykresy i rysunki


Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł i informacja o źródle powinna być zamieszczona: w przypadku Tabeli nad Tabelą; w przypadku Rysunku pod Rysunkiem.

 

Autorzy wszystkich tekstów są zobowiązani złożyć podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do publikacji oraz niezależnego przygotowania tekstu i jego oryginalnego charakteru. Zeskanowane kopie podpisanych oświadczeń i same artykuły prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: LCPIJOURNAL@YAHOO.COM

Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez członków redakcji i redaktora naczelnego (redaktorów tematycznych) oraz po uzyskaniu akceptacji kierowany jest do recenzentów zewnętrznych.
 2. Artykuł niezakwalifikowany do druku odsyłany jest autorowi.
 3. Do oceny artykułu, po jego wstępnej ocenie formalnej, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z PWSZ w Chełmie, niebędących członkami Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma, czy jednostki zatrudniającej autora recenzowanego tekstu, a także niepozostających z autorem w bliskich stosunkach osobistych.
 4. Recenzenci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź jego odpowiednik oraz być specjalistami w zakresie tematyki poruszanej w recenzowanym artykule.
 5. Prace oceniane są według zasady double-blind review, w sposób poufny i anonimowy. W trakcie procedury recenzowania zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora.
 6. Recenzja ma formę pisemną i powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie dopuszczające artykuł do publikacji bądź jego odrzucenie.
 7. Artykuł nie jest dopuszczany do publikacji w przypadku, gdy nie posiada charakteru naukowego, charakteryzuje się istotnymi błędami merytorycznymi, nie jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, narusza wymagania formalne.
 8. Po zakończeniu procedury recenzowania autor jest informowany o jej wynikach, otrzymuje przy tym dwie recenzje do wglądu.
 9. Raz do roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości (strona internetowa, opublikowane czasopismo) pełną listę recenzentów.
 10. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.