Wytyczne dla autorów

Części artykułu

 1. Imię nazwisko 
 2. E-mail
 3. Afiliacja
 4. Nr ORCID autora
 5. Tytuł artykułu w języku oryginalnym artykułu
 6. Tytuł artykułu po angielsku
 7. Tytuł artykułu po polsku
 8. Abstrakt w języku oryginalnym artykułu (800-900 znaków) 
 9. Abstrakt po angielsku (800-900 znaków)
 10. Abstrakt po polsku (800-900 znaków)
 11. Słowa kluczowe w języku oryginalnym artykułu (co najmniej trzy)
 12. Słowa kluczowe w języku angielskim (co najmniej trzy)
 13. Słowa kluczowe w języku polskim (co najmniej trzy)
 14. Bibliografia
   

Wymogi edytorskie


Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:

 • edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstępy między wierszami - 1,5
 • marginesy 2,5;
 • podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowanie)
 • cytaty powinny być umieszczone w tekście - w cudzysłowie jeżeli jest poniżej 30 słów (bez kursywy)
 • cytaty dłuższe niż 30 słów – czcionka 10 – wcięcie z lewej i prawej 2,5 (jeden TAB)
 • przypis do każdego z cytatów powinien być umieszczony w nawiasie po kropce
 • kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw

Przypisy


Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu w następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np.:

 1. (Nowak, 1999, s. 10) - gdy przywoływana praca ma jednego autora;
 2. (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) - gdy przywoływana praca ma dwóch i więcej autorów;
 3. (Inquiry) - Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na publikację, w której nie ma informacji o autorze
 4. Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii jest kilka tytułów zaczynających się od tych samych słów:

Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony

Bibliografia


Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia), zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (dodając małe litery np. 2003a, 2003b, 2003c).

Przykładowe zapisy:

Brah, A. (1996). Cartographies of Diaspora. London: Psychology Press.

Baden, A.L., Treweeke, L.M., Ahluwalia, M.K. (2012). "Reclaiming Culture: Reculturation of Transracial and International Adoptees". W: Journal of Counseling & Development", vol. 90.

Calhoun, G. (1997). Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie. W: J. Szacki (red.). Ani książę, ani kupiec, obywatel. Kraków: Znak.

Cubitt, G. (1998). Introduction. W: G. Cubitt (red.). Imagining Nations. Manchester: Manchester University Press.

Mikułowski-Pomorski, J. (2006). Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie. http://janek.ae.krakow.pl/ekse/htm/pomorski_tozsamosc.doc, 10.12.2012.

Krasuski, K. (2009). Nowy pomysł na prywatyzację giełdy. “Rzeczpospolita", 27.11.2009.

Tabele, wykresy i rysunki


Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł i informacja o źródle powinna być zamieszczona: w przypadku Tabeli nad Tabelą; w przypadku Rysunku pod Rysunkiem.

Prawa autorskie

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Opłaty

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Przesyłanie artykułów

Artykuły prosimy wysyłać na e-mail: LCPIJOURNAL@YAHOO.COM

Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez członków redakcji i redaktora naczelnego (redaktorów tematycznych) oraz po uzyskaniu akceptacji kierowany jest do recenzentów zewnętrznych.
 2. Artykuł niezakwalifikowany do druku odsyłany jest autorowi.
 3. Do oceny artykułu, po jego wstępnej ocenie formalnej, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z PWSZ w Chełmie, niebędących członkami Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma, czy jednostki zatrudniającej autora recenzowanego tekstu, a także niepozostających z autorem
  w bliskich stosunkach osobistych.
 4. Recenzenci powinni posiadać co najmniej tytuł doktora i stanowisko profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź jego odpowiednik oraz być specjalistami w zakresie tematyki poruszanej
  w recenzowanym artykule.
 5. Prace oceniane są według zasady double-blind review, w sposób poufny i anonimowy. W trakcie procedury recenzowania zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora.
 6. Recenzja ma formę pisemną i powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie dopuszczające artykuł do publikacji bądź jego odrzucenie.
 7. Artykuł nie jest dopuszczany do publikacji w przypadku, gdy nie posiada charakteru naukowego, charakteryzuje się istotnymi błędami merytorycznymi, nie jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, narusza wymagania formalne.
 8. Po zakończeniu procedury recenzowania autor jest informowany o jej wynikach, otrzymuje przy tym dwie recenzje do wglądu.
 9. Raz do roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości (strona internetowa, opublikowane czasopismo) pełną listę recenzentów.
 10. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

© 2016 All Rights Reserved | Language. Culture. Politics. International Journal